Álláspályázat

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1. – 2028. augusztus 15-ig szól. Feladata: az intézményvezető munkájának támogatása, helyettesítése, részvétel a tanügy-igazgatási feladatok ellátásában. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, – az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, – a pályázó szakmai önéletrajza, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Szegedi Tankerületi Központ, 6726 Szeged, Bal fasor 17-21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/062/KOZINT/02878-1/2023), valamint a borítékra ráírni “PÁLYÁZAT- Kisteleki Általános Iskola és Kollégium intézményvezető-helyettesi beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni….