Intézményi tanács

Megalakult 2013. október 15-én a Kisteleki Általános Iskola Intézményi Tanácsa, melynek feadata az oktatási intézmény munkaájának segítése, támogatása.

A Kisteleki Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

1. Az Intézményi Tanács felállítása

Az alapító tagok a Kisteleki Általános Iskola sikeres működésének elősegítéséért Intézményi Tanácsot hoznak létre. A Tanács működésének célja a helyi közösségek illetve a fenntartó érdekeinek képviselete, az intézmény működésének segítése.

2. Az Intézményi Tanács neve: Kisteleki Általános Iskola Intézményi Tanácsa

3. Az Intézményi Tanács székhelye: 6760 Kistelek, Petőfi u. 9.

4. Az Intézményi Tanács jogi személy, mely az Oktatási Hivatal által vezetett hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

5. Az Intézményi Tanács feladatai

Az Intézményi Tanács feladata az oktatási intézmény munkájának segítése, támogatása.

Az Intézményi Tanács dönt:

– működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról

– tisztségviselőinek megválasztásáról

– azokban az ügyekben, melyekben a nevelőtestület a döntési jogot az Intézményi Tanácsra átruházza.

Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Fentieken túl az Intézményi Tanács véleményét ki kell kérni:

– az intézmény munkatervéről

– az intézmény pedagógiai programjának elfogadása előtt

– az intézmény házirendjének elfogadása előtt

– az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása előtt

– minden egyéb, jogszabályban meghatározott esetben.

A fenntartó kikéri továbbá az intézményi Tanács véleményét

– az intézmény átszervezésével

– az intézmény nevének megállapításával

– az intézmény feladatának megváltoztatásával

– az intézmény vezetőjének megbízásával vagy megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntését megelőzően

– minden egyéb, a jogszabályban meghatározott esetben.

Az Intézményi Tanács az intézmény működésének támogatására alapítványt hozhat létre.

Az intézmény vezetője az intézmény működéséről félévente beszámol az Intézményi Tanácsnak, mely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza a fenntartó részére

A jogszabályok adta kereteken belül az intézmény működésével kapcsolatos egyéb feladatokat lát el.

6. Az Intézményi Tanács tagjai:

A Tanács tagjai a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamarák, valamint a fenntartó képviselői lehetnek. A kiegyensúlyozott működés érdekében Tanácsban minden egyes csoportnak azonos számú képviselője lehet. Az intézményi tanács tagjait az intézményvezető bízza meg, a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására.

A Tanács tagjai:

· Önkormányzat képviseletében:

Nagy Sándor polgármester

Horváth János képviselő

· Szülői szervezet képviseletében:

Domonicsné Nagy Éva

Pappné Guba Éva

· Nevelőtestület képviseletében:

Nikolényi István

Barna Andrásné

Megszűnik a tagsági viszony:

a./ a kilépés írásbeli bejelentésével: a tag bármikor írásban bejelentheti, hogy a Tanácsból kilép. A kilépő tag a tagsági viszonya megszűnésének időpontjáig gyakorolhatja jogait, ugyanakkor köteles a tagsági viszonyából eredő kötelezettségeinek eleget tenni.

b./ a Tanács megszűnésével,

c./ kizárással: azt a tagot, aki a működési szabályzatot ismételten vagy súlyosan megsérti, továbbá a Tanács céljának megvalósítását veszélyezteti, az erről való tudomásszerzést követő 60 napon belül lefolytatott eljárás után egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal ki lehet zárni.

d./ a tag halálával.

A Tanács minden tagja:

– azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a Tanács döntéshozatalában,

– jogosult a Tanács céljainak elérése érdekében – szóban vagy írásban – javaslatokat, indítványokat tenni, ezek megtételét kezdeményezni,

– a szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja,

– betekinthet a Tanács irataiba, nyilvántartásaiba,

– felvilágosítást kérhet a Tanács bármely tisztségviselőjétől,

– köteles a Tanács céljainak megvalósítását tevékenyen elősegíteni, nem veszélyeztetheti ezen célok megvalósítását.

7. Az Intézményi Tanács tisztségviselői

Az Intézményi Tanács a tagok egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával tisztségviselőket: Elnököt, Alelnököt és Titkárt választ.

A Tanács Elnöke: Pappné Guba Éva

A Tanács Alelnöke: Horváth János

A Tanács Titkára: Nikolényi István

Az Elnököt akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti.

Az Elnök

– javaslatot készít a Tanács üléstervére

– összehívja és vezeti a Tanács üléseit

– gondoskodik a működési szabályzat betartásáról

– gondoskodik a döntési javaslatok megszövegezéséről

Elnök kizárólag az intézmény székhelyének életvitelszerűen az intézmény székhelyén életvitelszerűen lakó személy lehet.

A Titkár

– segíti az elnök munkáját

– ellátja a Tanács működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat

– gondoskodik az ülések előkészítéséről:

– megküldi a meghívókat és az ülés napirendjére vonatkozó javaslatokat az érintettek részére,

– gondoskodik a Tanács működésével kapcsolatos iratok nyilvántartásáról,

– gondoskodik a beérkező iratok, különös tekintettel a Tanács tagjai által beküldött javaslatok, vélemények kezeléséről.

A Titkár gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről.

Titkár kizárólag az oktatási intézmény nevelőtestülete által delegált tag lehet.

A tisztségviselők megbízatása megszűnik:

– lemondással

– a Tanács megszűnésével

– a tisztségviselő halálával

– amennyiben az Intézményi Tanács tagjainak egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával a megbízatását visszavonja.

8. Az Intézményi Tanács működése

A Tanács szükség szerint, de az iskolai tanév ideje alatt legalább félévente egy alkalommal ülésezik.

A Tanács ülését az Elnök hívja össze és vezeti. Ha a tagok egyharmada a napirend megjelölésével, írásban kezdeményezi az összehívást, azt az elnöknek legkésőbb 5 napon belül össze kell hívnia.

A Tanács ülésére szóló meghívókat és az ülés napirendjére vonatkozó javaslatokat az ülést megelőzően legalább 2 nappal kell a résztvevők részére elsődlegesen e-mailben, amennyiben ez nem lehetséges, postai úton vagy faxon megküldeni. Az ülés összehívása előtt a tagok a napirendre vonatkozó javaslataikat az elnöknek juttathatják el.

A Tanács ülései nyilvánosak. Az ülésről kép- és hangfelvétel csak a jelenlévők hozzájárulásával készülhet.

Az ülés akkor határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele jele van. A Tanács véleményét, állásfoglalásait, javaslatait, határozatait a jelenlévő tagok többségének szavazatával, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A Tanács tagjai a tárgyalt témákban az általuk képviselt álláspontot szóban, vagy írásban szabadon kifejthetik.

9. Az Intézményi Tanács munkájának adminisztrációja

A Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét, a felszólalások lényegét, valamint mellékletét képezi a jelenléti ív.

A jegyzőkönyvet az Elnök írja alá, és az ülésen az Elnök által felkért tag hitelesíti.

A jegyzőkönyvet az ülés valamennyi résztvevőjének meg kell küldeni elektronikusan, vagy hozzáférhetővé kell tenni az oktatási intézmény honlapján.

Kelt: Kistelek, 2013. október 15.

Jelen ügyrendet a Kisteleki Általános Iskola Intézményi Tanácsa az 1/2013.(X.15.) számú határozatával jóváhagyta.

Tárgy: Határozat

Ügyiratszám: 1/2013.

HATÁROZAT

A Kisteleki Általános Iskola Intézményi Tanácsa az 1/2013. (X.15.) számú határozatával megalakult és megválasztotta tisztségviselőit.

A Tanács Elnöke: Pappné Guba Éva

A Tanács Alelnöke: Horváth János

A Tanács Titkára: Nikolényi István

A Tanács Tagjai: Nagy Sándor

Barna Andrásné

Domonicsné Nagy Éva

Kistelek,, 2013. október 16.

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. október 15-én a Kisteleki Általános Iskolában (6760 Kistelek, Petőfi u. 9.) megtartott Intézményi Tanács alakuló ülésén.

Jelen vannak: Az Intézményi Tanács tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint Csányi József a Kisteleki Általános Iskola intézményvezetője.

Napirendi pont:

· A Kisteleki Általános Iskola Intézményi Tanácsának megalakulása, valamint a tisztségviselőinek megválasztása.

Csányi József a Kisteleki Általános Iskola intézményvezetője köszöntötte a megjelenteket. Ismertette az értekezlet menetét, törvényi hivatkozásokat, az Intézményi Tanács megalakulásának feltételeit, feladatait.

Az Intézményi Tanács elnökének javasolja Pappné Guba Évát, alelnöknek Horváth Jánost, titkárnak javasolja Nikolényi Istvánt.

A jelenlévő Intézményi Tanács Tagjai kézfeltartással egyhangúlag megszavazta:

a Tanács Elnökének: Pappné Guba Évát

a Tanács Alelnökének: Horváth Jánost

a Tanács Titkárának: Nikolényi Istvánt

A Jegyzőkönyv hitelesítésére Pappné Guba Éva a Kisteleki Általános Iskola Intézményi Tanácsának elnöke felkérte Barna Andrásnét.

Megköszönte mindenkinek a részvételt és az értekezletet bezárta.